Финансови условия

Бюджетите на училищата се утвърждават от Настоятелството на всяко училище по предложение на ръководството, координирано с Фондацията. Всички приходи се използват за покриване на разходите и за развитие на училищата и образователния модел. Фондацията, която притежава училищата, е в обществена полза и не формира печалба. По принцип училищата формират балансирани бюджети.

 

Такси и други разходи за 2023/2024 учебна година (в евро): 

Такса в евро

на 1 вноска годишно

Такса в евро

на 3 вноски 

годишно

Такса в евро

на равни месечни вноски 

Такса обучение € 2400 € 2500 € 2600
Извънкласни дейности / Изследователска програма € 2400 € 2500 € 2600
Летни въвеждащи и завършващи дейности – септември/юни € 600 € 625 € 650
Дарение за развитие ФОТ (препоръчително) € 600 € 625 € 650
Общо € 6000 € 6250 6500

 

Храна (опционално) ≈ 7.5 ЕUR / ден
Зелени училища (приблизително) ≈ 950 EUR / за всички
Допълнителни извънкласни дейности (опционално) от 10 до 20 EUR / за едно занимание
Материали 100 EUR / за 10 месеца
Транспорт в две посоки  (опционално) ≈ 180 EUR / месец
Административна такса за приемна процедура 125 EUR / еднократно

 

Без такса обучение се обучават деца и ученици съгласно законово установения минимален праг от 20 на сто, който се формира от общия брой на приеманите деца и ученици в подготвителна група и първи клас в училището през конкретната учебна година.

Допустими критерии за освобождаване от такса обучение са:

  • Затруднено финансово положение на семейството.
  • Настъпила смърт на родител след приемането на детето в училището.
  • Животозастрашаващо заболяване и/или висок процент на инвалидност на член от семейството, възникнали след приемане на детето в училището.
  • Ученици със специални образователни потребности.
  • Ученици с изявени дарби.
  • Братя и сестри на деца, които се обучават в училището, при затруднено финансово положение на семейството.
  • Деца, на които поне единият родител работи в системата на училищното образование.

Разходите за учебните такси на одобрените от комисията деца се поемат от държавно делегирано финансиране за съответната учебна година. Броят на децата подлежи на коригиране при промяна на броя на обучаваните ученици спрямо зададените критерии за калкулация.