Финансови условия

Бюджетите на училищата се утвърждават от Настоятелството на всяко училище по предложение на ръководството, координирано с Фондацията. Всички приходи се използват за покриване на разходите и за развитие на училищата и образователния модел. Фондацията, която притежава училищата, е в обществена полза и не формира печалба. По принцип училищата формират балансирани бюджети.

Такси и други разходи за 2022/23 учебна година (в ЕВРО):

ОПУ3
кв. Слатина, София
Такса обучение 1920 EUR
Извънкласни дейности
(препоръчително)
1920 EUR
Подготвителни и завършващи дейности – септ. и юни (препоръчително) 480 EUR
Дарение за развитие ФОТ
(препоръчително)
480 EUR
Общо за 10 месеца
(препоръчително)
4800 EUR/10 месеца
Храна (опционално) ≈5 ЕUR / ден
Зелени училища (приблизително) ≈500 EUR/ за всички
Допълнителни извънкласни дейности (опционално) от 8 до 18 EUR/за едно занимание
Материали ≈100 EUR/за 10 месеца
Транспорт в две посоки  (опционално) 128 EUR / месец
Административна такса за приемна процедура* 77 EUR/еднократно

*Административната такса е еднократна и покрива разходите на училището за организиране и провеждане на приемната процедура.

*Всички цени са в Евро и се приравняват към фиксирания курс на БНБ

  • 1EUR= 1.95583 лв.

Има възможност за стипендии за такса обучение при условия, определени от настоятелството на всяко училище. Пишете на info@transform.bg за повече информация.

Разликите в таксите се дължат на разлики в разходите за сгради, цена на живота в различните градове и разлики в плановете за развитие на различните училища.

Транспорт се организира при необходимост и достатъчно желаещи. Понякога семействата организират кооперативен транспорт за няколко деца.

Извънкласните дейности се избират от родителите. Няколко извънкласни дейности са препоръчителни.

Летните занимания – в началото на септември и края на юни имат важна функция за подготовка на децата за учебната година и за завършването и накрая. Те са препоръчителни.

За развитие на образователния модел, външни измервания и изследвания, обучения, методическа подкрепа и професионално развитие на учителите, очакваме дарение към Фондацията. Посочената сума е препоръчителна.

Доставчиците на храна се избират от Настоятелството на всяко училище. Осигуряват се плодове, обяд и следобедна закуска. Възможно е децата да носят домашно приготвена храна.

Зелените училища се организират три пъти в годината за осигуряване на преживявания сред природата, интегриране и задълбочаване на знанията, уменията и нагласите, придобити в обучителния процес.

Таксата за материали е за допълнителни работни тетрадки по английски и канцеларски материали, които се използват в учебния процес.

При записване се дължат сумарно две месечни вноски. Останалите вноски се дължат месечно до 5-то число от септември до април. При предварително плащане за учебната година (на една или две вноски) има намаление. За второ и трето дете има по-значителни намаления.

Без такса обучение се обучават деца и ученици съгласно законово установения минимален праг от 20 на сто, който се формира от общия брой на приеманите деца и ученици в подготвителна група и първи клас в училището през конкретната учебна година.

Допустими критерии за освобождаване от такса обучение са:

  • Затруднено финансово положение на семейството.
  • Настъпила смърт на родител след приемането на детето в училището.
  • Животозастрашаващо заболяване и/или висок процент на инвалидност на член от семейството, възникнали след приемане на детето в училището.
  • Ученици със специални образователни потребности.
  • Ученици с изявени дарби.
  • Братя и сестри на деца, които се обучават в училището, при затруднено финансово положение на семейството.
  • Деца, на които поне единият родител работи в системата на училищното образование.

Разходите за учебните такси на одобрените от комисията деца се поемат от държавно делегирано финансиране за съответната учебна година. Броят на децата подлежи на коригиране при промяна на броя на обучаваните ученици спрямо зададените критерии за калкулация.