Образователни цели

Устойчиво изследване  чрез развиване на концептуално разбиране в глобални контексти

Ключовите концепции определят като цяло учебната програма и осигуряват задълбочено разбиране на концепции и феномени. Свързаните понятия насърчават по-задълбочено обучение, основано на специфични дисциплини. Учениците изследват основни и свързани понятия чрез глобални контексти, като идентичност и връзки, ориентация в пространството и времето, лично и културно изразяване, научни и технически иновации, глобализация и устойчивост, справедливост и развитие.

Учебната програма в прогимназия си поставя за цел:

  1. Постигане на високо ниво КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ съгласно националните стандарти и други референтни световни модели
  2.  Целенасочено изграждане на МЕТАУМЕНИЯ: взаимоотношения, умения за учене, здраве и благополучие
  3. Изграждане на ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ чрез работа по проекти (финални проекти в края на дисциплинарен модул, социални, интердисциплинарни).