Запознайте се с отворените ни позиции:

Ресурсен учител

Ресурсният учител в прогресивно училище:

 • подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и пълноценно интегриране на децата със специални образователни потребности към училищната среда;
 • планира в екип за допълнителна подкрепа, разработването на индивидуални програми за обучение и развитие като част от цялостния образователния процес;
 • приема индивидуалността на учениците и се съобразява с нея в конкретната си работа;
 • адаптира различни образователни материали, в съответствие с индивидуалните потребности на учениците, така че да подпомогне постигането  на очакваните резултати в процеса на учене;
 • съдейства за взаимното опознаване на децата, създаване на атмосфера на толерантност и зачитане уникалността на отделната личност;
 • осъществява трайно сътрудничество с родителската общност и подпомага активното й включване в училищния живот.

Изисквания за заемане на ролята:

 • висше образование, специалност “специална педагогика” и съответната квалификация за осигуряване на ресурсна подкрепа;
 • практически опит по специалността – работа с деца и семейства;
 • познаване на учебните програми в начален етап и Наредбата за приобщаващото образование.

Личностни качества:

 • позитивен и  усмихнат човек, с любопитство към света на децата;
 • търпеливост и асертивно поведение;
 • организираност и самостоятелност;
 • гъвкавост и емоционална устойчивост;
 • нагласа за учене и развитие.

На нашите учители ние предлагаме:

 • трудов договор и чудесна възможност да се включите в екип, който развива нов прогресивен образователен модел, реализира и постоянно търси начини за усъвършенстване на най-новите образователни тенденции;
 • въвеждащо обучение и регулярни вътрешни и външни обучения за надграждане на уменията и професионалната компетентност.
 • конкурентно заплащане;
 • възможност за използване на Multisport карта;
 • осигурен обяд.

Изпратете професионална автобиография и мотивационно писмо. Препоръчителни са допълнителни документи, които да подкрепят кандидатурата Ви.


Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Учител по английски език в прогимназия

Представата ни за учителя по английски език:

 • задава ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание по английски език, осигурявайки процеса за постигането им;
 • планира образователния процес и прогнозира очакваните резултати от всеки етап в прогреса, като спазва училищната учебна програма;
 • подбира подходящите методи, средства и образователен инструментариум, който диференцира, интегрира и интерпретира по подходящ начин за реализиране на образователната дейност;
 • създава, развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците, като включва и родителите от класа;
 • участва в екипни срещи за планиране и рефлексия на интердисциплинарната програма;
 • следи за напредъка и разбирането на учениците във всеки урок, модул и цялостна програма и връща навременна обратна връзка за напредъка и поведението им;
 • участва в проверката и оценяването прогреса на учениците, администриране на образователния процес и обратната връзка към учениците и родителите; 
 • води записи, събира и архивира материали, свързани с преподаването и ученето в база данни – Toddle, Collaborate;
 • участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си;

Изисквания за заемане на ролята:

 • висше образование, бакалавър или магистър по специалност “Английска филология”;
 • поне три години опит в преподаването на английски език на деца в прогимназиален/гимназиален етап във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • писмено и говоримо владеене на английски език – ниво C2;
 • компютърна и медийна грамотност;
 • умения за преподаване през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация;
 • познания за различни форми и методи на оценяване на учениците.

Личностни качества, нагласи:

 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Умения за управление на групова динамика при деца;
 • Рефлективност  и проактивност;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.

На нашите учители ние предлагаме:

 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждащо обучение и подкрепа за професионално развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация;
 • възможност за използване на Multisport карта;
 • осигурен обяд.

Очакваме да получим твоята професионална автобиография и мотивационно писмо. 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса!

Учител по физическо възпитание и спорт

Очакванията ни към учителя по спорт са:

 • висше образование по специалността с педагогическа правоспособност, вкл. и в процес на придобиване;
 • 2 години опит във формално, неформално или приобщаващо образование на ученици в начален и прогимназиален етапи;
 • позитивно отношение, откритост и желание да учи;
 • умения за управление на групова динамика при ученици;
 • способности за бърза адаптация и гъвкав подход;
 • препоръчително е владеене на английски език на ниво B1.

На нашите учители ние предлагаме:

 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждащо обучение и подкрепа за професионално развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация;
 • възможност за използване на Multisport карта;
 • осигурен обяд.

Ако искаш работата ти да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за теб и другите, ако вярваш в каузи и си готов/а да си част от екип, който създава бъдещето, изпрати професионална автобиография и мотивирай кандидатурата си с мотивационно писмо.


Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Благодарим за интереса! Като следваща стъпка ще се свържем с одобрените по документи кандидати!

Имате интерес? Изпратете Вашето CV и мотивационно писмо, използвайки формата по-долу.