Прогресивното училище изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, които притежават знания, умения и нагласи да ги реализират заедно.

Това става в предизвикателна образователна среда, в центъра на която е ученикът, а учителите са творци професионалисти. Учебната програма развива интегрални знания, умения, нагласи и практически опит. Придобиването на богата, отворена към света обща култура мотивира учениците да бъдат активни изследователи и граждани с нагласа за учене през целия живот.

Училището създава отворена родителска общност със споделени ценности и преживявания.

Основно прогресивно училище 3 – София, филиал „Слатина“ на ЧОУ „Прогресивно образование“, е интегрална част от екосистемата на българските прогресивни училища, която се изгражда от Фондация за образователна трансформация.